In 2018 is de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens gewijzigd. Voorheen viel de gegevensverwerking door boa’s onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met ingang van 25 mei 2018 is de Wbp ingetrokken. De gegevensverwerking door boa’s is onder de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren (Bpboa) gebracht.

In de Wpg en het Bpboa staat dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens moeten omgaan. SSiB wil daarom uw privacy zo goed mogelijk beschermen.

Wat zijn politiegegevens?

De bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van SSiB  gebruiken allerlei gegevens om hun opsporingstaken goed te kunnen uitvoeren. Is er bijvoorbeeld een strafbaar feit gepleegd? Dan legt een boa gegevens vast over de omstandigheden en eventuele getuigen. Deze gegevens heeft de boa nodig om onderzoek te doen.

Welke politiegegevens worden verwerkt?

De boa registreert alle handhavingshandelingen, de waarnemingen die hij doet, waarschuwingen en maatregelen. Voor zover deze informatie gaat over individuele natuurlijke personen, zijn het politiegegevens. De boa is bevoegd om gegevens over strafbare feiten, overtredingen en misdrijven te verwerken.

De boa kan politiegegevens opslaan, inzien, wijzigen en verwijderen, maar hij mag niet meer politiegegevens verwerken dan noodzakelijk is voor een goede uitoefening van zijn functie of voor de uitoefening van zijn specifieke wettelijke taak. De noodzaak om politiegegevens te verwerken wordt ingevuld door zijn opsporingsbevoegdheid. Die opsporingsbevoegdheid betreft bepaalde strafbare feiten en het domein van de boa zoals vermeld in de opsporingsakte van de boa.

Voor welke doeleinden verwerkt SSiB politiegegevens?

SSiB verwerkt voor de volgende doeleinden politiegegevens:

 • houden van toezicht op naleving en handhaving van wetgeving door de boa’s binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • opsporen van strafbare feiten door boa’s binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • verrichten van een concreet opsporingsonderzoek op verzoek van een officier van justitie;
 • samenwerken met andere bevoegde opsporingsinstanties binnen het kader van hun wettelijke taken;
 • informeren van de (direct)toezichthouders, de werkgever en de desbetreffende boa indien er sprake is van een klacht gericht tegen het optreden van een boa;
 • samenstellen en op verzoek beschikbaar stellen van anonieme rapportages;
 • uitvoeren van onderzoek voor wetenschappelijke of statistische doeleinden door daartoe gekwalificeerde onderzoekers of onderzoeksinstituten op voorwaarde dat de politiegegevens uitsluitend worden gebruikt voor het samenstellen van anonieme landelijke rapportages en vervolgens worden vernietigd.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van politiegegevens?

In het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren (Bpboa) wordt de werkgever van de boa’s aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke. In geval van de boa’s van SSiB is dat de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Dat betekent dat op de ODBN de verplichting rust om te voldoen aan de geldende regels voor de bescherming van de door boa’s verwerkte politiegegevens.

Bewaartermijnen

De Wet politiegegevens bepaalt hoe lang politiegegevens bewaard mogen blijven. In beginsel worden politiegegevens in BRS na 10 jaar vernietigd, tenzij een dwingend belang hernieuwde verwerking rechtvaardigt.

Verwerkingsregister

De ODBN houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals het opslaan, bewaren of verspreiden van deze gegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soort gegevens die wordt verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de Wpg en het Bpboa.

Gegevensbeveiliging

De ODBN neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat kunt u ook doen als u denkt dat wij zonder toestemming uw persoonsgegevens verwerken of als u aanwijzingen hebt van misbruik.

Uitwisseling van politiegegevens met collega-opsporingsambtenaren

Boa’s gebruiken het Boa Registratie Systeem (BRS) om hun ambtelijke bevindingen vast te leggen en die, ter uitoefening van hun taak, te delen met collega opsporingsambtenaren. Registratie in het BRS vindt plaats ten behoeve van de boa zelf, politie, justitie en overige opsporingsdiensten.

De werkgevers van boa’s hebben gezamenlijk in een Convenant afspraken gemaakt over de wijze waarop politiegegevens in het BRS worden verwerkt en uitgewisseld. Zij vormen het Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS (“SupBRS”).

Het SupBRS besluit over de inrichting van het BRS, stelt de doelen van de gegevensverwerking in het BRS vast en bepaalt op welke wijze van het BRS gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast hebben de partijen die zijn vertegenwoordigd in het SupBRS gezamenlijk afspraken gemaakt met de verwerker van de politiegegevens in BRS, (NatuurNetwerk B.V.), een website ingericht waar betrokkenen informatie over BRS kunnen vinden (www.privacyvragenbrs.nl) en een digitaal aanspreekpunt ingericht waar betrokkenen terecht kunnen met hun vragen over BRS (info@Boaregistratie.nl).

De samenwerkingsafspraken in het Convenant vormen een waarborg dat de Wpg en Bpboa wordt nageleefd en dat politiegegevens op rechtmatige wijze kunnen worden verwerkt in het BRS. Het Convenant Samenwerkingsverband uitwisseling politiegegevens BRS geeft een nadere uitwerking aan de algemene regels op grond van de Wpg en het Bpboa.

De ODBN is ervoor verantwoordelijk om aan de boa’s van SSiB duidelijke instructies te geven over het gebruik van het BRS.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de regievoerder over het SupBRS. NatuurNetwerk is verwerker in de zin van de Wpg en verwerkt politiegegevens in opdracht van de werkgevers van de boa’s.

Bodycams

Onze boa’s dragen een bodycam, een kleine camera op borsthoogte. Hiermee willen we agressie en geweld verminderen. De beelden kunnen ook worden gebruikt voor een opsporingsonderzoek.

De bodycam staat continu stand-by en registreert alles, maar slaat niets op. Zodra de boa de opnameknop indrukt, worden de beelden versleuteld opgeslagen, inclusief de beelden vanaf 30 seconden daarvoor. De boa kan de beelden niet zelf afspelen of weggooien.

De beelden kunnen worden opgevraagd door:

 • het OM of de politie, voor een strafrechtelijk onderzoek;
 • de boa die op de beelden staat of de beelden heeft gemaakt en diens leidinggevende.

Onze boa’s slaan de beelden beveiligd op. Het systeem houdt een logboek bij zodat duidelijk is wie welke beelden heeft bekeken. We bewaren de beelden 28 dagen. Als niemand de beelden wil bekijken, vernietigen we de opname. Opnames die worden gebruikt voor een opsporingsonderzoek worden minimaal 5 jaar bewaard.

U kunt achteraf bezwaar maken en opnames van uzelf opvragen. U mag alleen beelden bekijken waar u zelf op staat.

Uw rechten

De Wpg stelt uw rechten centraal:

 • Recht op inzage: u heeft recht op inzage in politiegegevens over u en recht op informatie over:
  • doelen en de rechtsgrond van de verwerking;
  • betrokken categorieën van politiegegevens;
  • (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt in een periode van vier jaar voorafgaand aan het verzoek;
  • bewaartermijn van de politiegegevens of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  • recht om rectificatie, vernietiging of afscherming van de verwerking van politiegegevens te verzoeken;
  • recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en de contactgegevens van de autoriteit;
  • herkomst, voor zover beschikbaar, van de politiegegevens.
 • Recht op rectificatie: indien u van mening bent dat politiegegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kunt een verzoek indienen om uw gegevens te rectificeren en, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledige gegevens aan te vullen, bijvoorbeeld door middel van een aanvullende verklaring. Uw verzoek dient duidelijk te maken welke wijzigingen u zou willen doorvoeren.
 • Recht op vernietiging of afscherming: u kunt verzet aantekenen tegen de verwerking van politiegegevens in verband met uw bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet wordt beoordeeld of dit verzet gerechtvaardigd is.

Uitzonderingen op uw rechten

Uw verzoek om inzage, rectificatie of vernietiging van uw politiegegevens kan worden geweigerd om de volgende redenen:

 • ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • In geval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw verzoek ontvangt u op schrift en met vermelding van de redenen voor de afwijzing.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De ODBN heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via het emailadres fg@odbn.nl of per post:

Omgevingsdienst Brabant Noord

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Victorialaan 1

5213 JG ‘S-HERTOGENBOSCH

Uw websitebezoek

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Sommige cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De website van de ODBN gebruikt geen cookies die uw persoonsgegevens bevatten. Dat wil zeggen dat de informatie in de cookies van de website van de ODBN niet herleidbaar is tot een persoon. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Als u uw eerdere instellingen wilt wijzigen, kunt u dat HIER doen.

MELDING COOKIE-INSTELLINGEN Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring.

Meer informatie

De ODBN biedt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te bekijken. U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen. Daarom vragen wij u altijd om u te legitimeren. Door middel van uw legitimatie zorgen wij ervoor dat misbruik van uw gegevens door derden wordt voorkomen. Zonder legitimatie nemen wij uw verzoek daarom niet in behandeling.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl