Over SSiB

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een provinciebrede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven participeren. Door de inzet van professionals op het gebied van toezicht en handhaving en door actieve netwerkopbouw wordt gepoogd de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant te bewaken en te verbeteren. Gestreefd wordt naar een schoner en veiliger buitengebied waarin de biodiversiteit wordt gewaarborgd. Om de naleving van de buitengebiedregels te bevorderen en risico’s te beperken werkt SSiB nauw samen met haar deelnemers, overige handhavingspartners, bewoners en bezoekers van het buitengebied. Het netwerk is de spil: samen sterk door gerichte handhaving!

Historie

In de afgelopen jaren werd de uitvoering van de SSiB geregeld vanuit een samenwerking van de 3 Brabantse Omgevingsdiensten (ODBN, ODZOB en OMWB). De drie diensten gezamenlijk hebben onderzocht hoe de uitvoering van de werkzaamheden in het veld en de netwerkactiviteiten effectief, eenduidig en eenvoudig georganiseerd kan worden. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld en zijn er afspraken gemaakt door de 3 directeuren van de Brabantse Omgevingsdiensten. De ODBN is aangewezen als formeel werkgever van SSiB.