Wij zorgen voor een schoon en veilig buitengebied

In onderstaande kaart ziet u in een interactieve weergave de uitdaging, het resultaat en vooral hoe we ervoor zorgen dat we het gewenste resultaat behalen.

Selecteer hieronder de onderwerpen die je op de kaart wil zien.

Het team Regiopartners Handhavingsacties Samenwerking

personeel
HEADER-truck
wildcrossen
laarbeek-actie

Het Team

SSiB is een netwerkorganisatie die als doel heeft het buitengebied schoon, veilig en leefbaar te houden en daarbij de natuurwaarden te beschermen. De inzet van toezicht en handhaving vormt een belangrijk middel om deze doelen te realiseren.
SSiB is een provinciebrede actieve netwerkorganisatie. 24/7 is er een team van 13 natuurinspecteurs actief in het Brabantse buitengebied. Zij zien erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten. De inspecteurs voeren zelf toezichts-en handhavingstaken uit. Maar daarnaast fungeren zij als verbinders in het buitengebied. SSiB verbindt toezichthouders, handhavers en buitengebiedsprofesssionals van diverse instanties met elkaar om samen die zorg voor het buitengebied op efficiënte wijze vorm te geven. Ook motiveert SSiB recreanten, gebruikers en bewoners van het buitengebied en de natuur om een actieve bijdrage te leveren.

Regiopartners

Naast de eigen activiteiten speelt SSiB als aanjager ook een belangrijke rol in de samenwerking tussen alle betrokken partners.
SSiB organiseert vanaf 2019 jaarlijks regionale overleggen om samen met handhavingspartners kennis en ervaringen uit te wisselen en om de regionale speerpunten en acties voor het volgende jaar voor te bereiden. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen, om duidelijk te krijgen wie verantwoordelijk is voor de diverse buitengebiedsregelgeving, waar deze zitten en hoe deze kunnen worden ingeschakeld of betrokken.

Eénmaal per jaar organiseert SSiB samen met de provincie en andere partners de Brabantse “Ontmoeting in het Groen”. Deze bijeenkomst die plaatsvindt op een “groene” locatie in het Brabantse buitengebied is bedoeld voor professionals die zich met toezicht en handhaving in het buitengebied bezig houden. Er zijn deelnemers vanuit allerlei organisaties. Bestuurders en adviseurs van overheden, terreinbeheerders en brancheorganisaties nemen deel maar er zijn vooral veel handhavers uit het veld. Er wordt vol enthousiasme kennis gedeeld en informatie uitgewisseld. Tijdens het plenaire deel worden belangrijke problemen en oplossingen in het buitengebied van de provincie besproken besproken. Specifieke thema’s worden in workshops door professionals behandeld. Ieder jaar is dit weer een zeer boeiende dag waar bekenden elkaar onmoeten maar vooral waar nieuwe en nuttige samenwerkingsvormen ontstaan.

Handhavingsacties

Een andere belangrijke taak van SSiB is om samen met partners uit het netwerk handhavingsacties in het buitengebied te organiseren. Ook participeren de natuurinspecteurs in acties van anderen. Hierbij wordt toezicht gehouden, informatie aan gebruikers van het buitengebied gegeven over buitengebiedsregels en opgetreden tegen overtredingen en delicten.

Samenwerking

Bij SSiB zijn 13 natuurinspecteurs in dienst. Zij vormen de spil van het totale handhavingsnetwerk dat samen met de partners wordt gevormd. Kennis delen, informatie uitwisselen, de oog- en oorfunctie vergroten, acties afstemmen en uitvoeren. Door als overheden en organisaties gezamenlijk risico’s en bedreigingen aan te pakken, kunnen we een krachtige vuist maken en de pakkans van overtreders vergroten.

De speerpunten waar SSiB op controleert is de aanpak van:

  • Dumpen, verbranden en lozen van afval
  • Wildcrossen
  • Stroperij

Naast deze speerpunten zal SSiB ook acteren wanneer andere buitengebiedsdelicten worden gemeld of geconstateerd, zoals:

  • Vernieling van flora of fauna
  • Illegale houtkap
  • Illegale lozingen van afvalwater of mest op oppervlaktewater of op de bodem
  • Vernietiging, beschadiging of verstoring nesten, broedplaatsen en voortplantingslocaties
  • Verstoring dassenburchten
  • Hennepvelden in de natuur