Handhaving Buitengebied

De speerpunten waar SSiB op controleert is de aanpak van:

  • Dumpen, verbranden en lozen van afval
  • Wildcrossen
  • Stroperij

Naast deze speerpunten zal SSiB ook acteren wanneer andere buitengebiedsdelicten worden gemeld of geconstateerd, zoals:

  • Vernieling van flora of fauna
  • Illegale houtkap
  • Illegale lozingen van afvalwater of mest op oppervlaktewater of op de bodem
  • Vernietiging, beschadiging of verstoring nesten, broedplaatsen en voortplantingslocaties
  • Verstoring dassenburchten
  • Hennepvelden in de natuur

Sommige van de overtredingen vallen onder de bevoegdheid van organen die niet bij SSiB zijn aangesloten. Bij dat soort overtredingen zal SSiB constateringen overdragen. Daarnaast controleert SSiB niet op misstanden binnen de bebouwde kom en overtredingen als gevolg van bedrijfsactiviteiten.

Meldingen, klachten en misstanden

Een belangrijke taak van SSiB is het reageren op klachten en meldingen over misstanden in het buitengebied. De natuurinspecteurs van SSiB signaleren zelf misstanden, ontvangen klachten of meldingen vanuit het eigen netwerk of ze worden “gevoed” via de Brabantse milieuklachtencentrale (MKC). Soms komen ook meldingen of klachten via locale of regionale meldpunten binnen.

Lees hier welke klachten waar thuishoren.

De natuurinspecteurs pakken de zaken waarvoor ze bevoegd zijn en die zij zelf kunnen afhandelen op. Indien nodig wordt een waarschuwing gegeven of wordt een boete uitgedeeld. Zaken waarvoor zij niet bevoegd zijn of die een langdurige (vaak administratieve) afhandeling behoeven worden doorgezet naar het verantwoordelijk bevoegd gezag. Bij risicovolle incidenten worden altijd de politie en/of andere partners ingeschakeld. Wanneer de indiener van een klacht er om vraagt zal de afwikkeling altijd aan hem teruggekoppeld worden.

Klachten zonder spoedeisend karakter kunnen digitaal worden ingediend via de MKC (www.milieuklachtencentrale.nl) of u belt met het Handhavingsteam Buitengebied (0900 996 54 32). Voor een buitengebiedsklacht of -melding met een spoedseisend karakter belt u hetzelfde nummer.